ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของ Tomato KidZ

Tomato KidZ เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย บจก.ซินเนอร์จี้ เฮ้าส์ (ไทยแลนด์) ซึ่งอยู่ในสังกัดของ Synergy house furniture Sdn. Bhd. โดยเข้าถึง เรียกข้อมูล หรือ การใช้เว็บไซต์ซึ่งท่านตกลงตามข้อกำหนด เงื่อนไขและการสละสิทธิ์ในกรณีมีการปรับปรุงแก้ไข

โดยการสั่งซื้อรายการใดๆในเว็บไซต์ และ/หรือ โดยวิธีการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ Tomatokidz ท่านตกลงและปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท

Tomato KidZ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของบริษัทโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันที

คุณสามารถใช้เว็บไซต์นี้ต่อได้หลังจากที่มีการแก้ไขซึ่งจะเป็นข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามและยึดถือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวตามที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์และข้อกำหนดต่างๆ

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รูปภาพ รูปภาพประกอบ คลิปเสียง และคลิปวีดีโอ ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่ง บจก.ซินเนอร์จี้ เฮ้าส์ (ไทยแลนด์) และ Synergy house furniture Sdn. Bhd. นั้นเป็นผู้ถือครอบครองและมีอำนาจควบคุม เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆซึ่ง Synergy House Furniture Sdn Bhd. เป็นเจ้าของ ดำเนินการ ได้รับใบอนุญาตหรือควบคุม เป็นของส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับเชิงพาณิชย์ เนื้อหาดังกล่าวห้ามทำการคัดลอก,เลียนแบบ,ดัดแปลง,อัปโหลด,โพสต์,ประกาศ,ส่งต่อ หรือจำหน่าย แต่อย่างใด รวมถึงการส่งเมล์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยไม่ได้รับหนังสือยินยอมอนุญาตโดย Synergy House Furniture Sdn Bhd.

การใช้เนื้อหาต่างๆบนเว็บไซต์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับเชิงพาณิชย์ ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของ Synergy House Furniture และเป็นสิ่งต้องห้าม

 

การฉ้อโกง

บุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการกระทำซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้จะถูกลงโทษและดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา

ทาง Synergy House Furniture ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะป้องกันสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือการกระทำอันไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้หรือจะแจ้งเตือนเรื่องผิดกฎหมายหรือการกระทำอันไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้

เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงในการสั่งซื้อโดยการปลอมแปลงชื่อ โดยการปลอมแปลงบัตรเครดิตหรือไม่ได้รับอนุญาติหรือการยินยอมจากเจ้าของบัตรเครดิต

บุคคลใดก็ตามที่ถูกพบว่าเป็นผู้กระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

ภาษีในการขายสินค้า

สินค้าของทางบริษัทฯจะคิดภาษี 7%

ราคาสินค้าทั้งหมดจะรวมภาษีเรียบร้อยแล้ว